Atelier Schraa
Ruim 25 jaar ervaring!

Disclaimer

Algemene voorwaarden website

Akkoordverklaring
Door een bezoek aan, gebruik en / of downloaden van gegevens van de website van Atelier Schraa gaat de website bezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie
De informatie op, en overige inhoud van de Atelier Schraa website wordt de website bezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.
De Atelier Schraa website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Atelier Schraa en worden de Atelier Schraa website bezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak Atelier Schraa kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de linked – sites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde sites. Atelier Schraa behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen.

Atelier Schraa redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Atelier Schraa -site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze site verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie op een bij Atelier Schraa gekocht artikel worden geclaimd en evenmin toezeggingen over het behalen van een bepaald resultaat worden afgeleid.

Atelier Schraa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Atelier Schraa -site verstrekte informatie. Enkel de website bezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Atelier Schraa -site beschikbare informatie. Atelier Schraa aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de website bezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Atelier Schraa website.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo’s, video’s, geluiden, grafische gegevens, html – sources en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van
Atelier Schraa of derden. Het verschaffen, printen en/of kopieeren van gegevens van de Atelier Schraa -site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commercieele doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Atelier Schraa, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopieeren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen
Ieder gebruik van de Atelier Schraa -site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van Atelier Schraa of derden is verboden.

Contact opnemen
De mogelijkheid bestaat dat Atelier Schraa bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de website bezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van informatie). In het kader van gegevensbescherming geldt het volgende: tenzij de wet dit vereist of door justitieele autoriteiten wordt verlangd, zal
Atelier Schraa deze persoonsgegevens niet openbaren aan derden.

Interactieve communicatie
De website bezoeker krijgt de mogelijkheid persoonsgegevens en reacties (verder: data) in te vullen. Direct na het invullen wordt de door de website bezoeker ingevoerde data zichtbaar op de Atelier Schraa website. Dergelijke gegevens zijn vrij van eigendomsrechten, niet vertrouwelijk en voor een ieder toegankelijk. Door het invoeren en zenden van deze data geeft de website bezoeker Atelier Schraa om niet toestemming deze data, met inbegrip van de achterliggende ideeen, concepten en kennis -indien dit naar oordeel van Atelier Schraa wenselijk is, te gebruiken, te verwijderen, te herschrijven, uit te voeren, af te beelden, te censureren, te verzenden of in te korten.

Atelier – Schraa is in geen geval aansprakelijk voor het door de website bezoeker geformuleerde.De website bezoeker, garandeert dat alle door hem ingevoerde data die hij naar de Atelier Schraa website of naar Atelier Schraa verstuurt niet aanstootgevend of grievend is, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrecht en / of andere rechten van
Atelier Schraa of van derden.

Toepasselijk recht en Scheidbaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien een of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Atelier Schraa behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere website bezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de website bezoeker dan ook de website voorwaarden regelmatig te lezen.

(c) 2015 Atelier Schraa, Zwartsluis. Alle rechten voor